هاست ویندوز ایران

WIR_1

100 مگابایت

WIR_2

250 مگابایت

WIR_3

500 مگابایت

WIR_4

1 گیگابایت

WIR_5

2 گیگابایت

WIR_6

5 گیگابایت

WIR_7

10 گیگابایت

WIR_8

15 گیگابایت

WIR_9

20 گیگابایت

WIR-10

40 گیگابایت