هاست ویندوز ایران

WIR_1

6,000 تومان
ماهانه

100 مگابایت

WIR_2

9,000 تومان
ماهانه

250 مگابایت

WIR_3

13,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت

WIR_4

18,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت

WIR_5

24,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت

WIR_6

33,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت

WIR_7

45,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت

WIR_8

58,000 تومان
ماهانه

15 گیگابایت

WIR_9

72,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت

WIR-10

125,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت