هاست ویندوز ایران

WIR_1

9,000 تومان
ماهانه

100 مگابایت

WIR_2

13,000 تومان
ماهانه

250 مگابایت

WIR_3

18,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت

WIR_4

24,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت

WIR_5

33,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت

WIR_6

45,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت

WIR_7

58,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت

WIR_8

72,000 تومان
ماهانه

15 گیگابایت

WIR_9

95,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت

WIR-10

165,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت