سرور مجازی ابری آلمان

CLH_01

1 vCPU
2 GB RAM
20 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_02

2 vCPU
4 GB RAM
40 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_03

2 vCPU
8 GB RAM
80 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_04

4 vCPU
16 GB RAM
160 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_05

8 vCPU
32 GB RAM
240 GB SSD
20 TB TRAFFIC

PCLH_02

3 vCPU
4 GB RAM
80 GB SSD
20 TB TRAFFIC

PCLH_03

4 vCPU
8 GB RAM
160 GB SSD
20 TB TRAFFIC

PCLH_01

2 vCPU
2 GB RAM
40 GB NVMe
20 TB TRAFFIC