سرور مجازی ابری آلمان

CLH_01

شروع از
312,000 تومان
ماهانه

1 vCPU
2 GB RAM
20 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_02

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

2 vCPU
4 GB RAM
40 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_03

شروع از
810,000 تومان
ماهانه

2 vCPU
8 GB RAM
80 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_04

شروع از
1,290,000 تومان
ماهانه

4 vCPU
16 GB RAM
160 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_05

شروع از
2,292,000 تومان
ماهانه

8 vCPU
32 GB RAM
240 GB SSD
20 TB TRAFFIC

PCLH_02

شروع از
612,000 تومان
ماهانه

3 vCPU
4 GB RAM
80 GB SSD
20 TB TRAFFIC

PCLH_03

شروع از
1,050,000 تومان
ماهانه

4 vCPU
8 GB RAM
160 GB SSD
20 TB TRAFFIC

PCLH_01

390,000 تومان
ماهانه

2 vCPU
2 GB RAM
40 GB NVMe
20 TB TRAFFIC