سرور مجازی ابری آلمان

CLH_01

شروع از
191,000 تومان
ماهانه

1 vCPU
2 GB RAM
20 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_02

شروع از
271,000 تومان
ماهانه

2 vCPU
4 GB RAM
40 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_03

شروع از
467,000 تومان
ماهانه

2 vCPU
8 GB RAM
80 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_04

شروع از
804,000 تومان
ماهانه

4 vCPU
16 GB RAM
160 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_05

شروع از
1,460,000 تومان
ماهانه

8 vCPU
32 GB RAM
240 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_02_P

شروع از
365,000 تومان
ماهانه

3 vCPU
4 GB RAM
80 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_07_Custom

365,000 تومان
ماهانه

3 vCPU
4 GB RAM
80GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_03_P

شروع از
640,000 تومان
ماهانه

4 vCPU
8 GB RAM
160 GB SSD
20 TB TRAFFIC

CLH_06_Custom

228,000 تومان
ماهانه

2 vCPU
2 GB RAM
40 GB NVMe
20 TB TRAFFIC