هاست لینوکس آلمان

LDE_1

7,000 تومان
ماهانه

100 مگابایت

LDE_2

9,000 تومان
ماهانه

250 مگابایت

LDE_3

12,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت

LDE_4

16,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت

LDE_5

21,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت

LDE_6

29,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت

LDE_7

38,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت

LDE_8

46,000 تومان
ماهانه

15 گیگابایت

LDE_9

58,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت