هاست لینوکس آلمان

LDE_1

9,000 تومان
ماهانه

100 مگابایت

LDE_2

12,000 تومان
ماهانه

250 مگابایت

LDE_3

15,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت

LDE_4

20,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت

LDE_5

26,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت

LDE_6

34,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت

LDE_7

42,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت

LDE_8

50,000 تومان
ماهانه

15 گیگابایت

LDE_9

64,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت