سرور مجازی ترکیه

TRVPS-01
 • 1GB RAM
 • 1Core CPU
 • 10GB NVMe Hard
TRVPS-02
 • 2GB RAM
 • 1Core CPU
 • 20GB NVMe Hard
TRVPS-03
 • 4GB RAM
 • 2Core CPU
 • 25GB NVMe Hard
TRVPS-04
 • 8GB RAM
 • 4Core CPU
 • 50GB NVMe Hard