سرور مجازی ترکیه

TRVPS-01

350,000 تومان
ماهانه

 • 1GB RAM
 • 1Core CPU
 • 20GB NVMe Hard

TRVPS-02

650,000 تومان
ماهانه

 • 2GB RAM
 • 2Core CPU
 • 30GB NVMe Hard

TRVPS-03

1,250,000 تومان
ماهانه

 • 4GB RAM
 • 3Core CPU
 • 40GB NVMe Hard

TRVPS-04

2,400,000 تومان
ماهانه

 • 8GB RAM
 • 4Core CPU
 • 50GB NVMe Hard