هاست ویندوز آلمان

WDE_1

7,000 تومان
ماهانه

100 مگابایت

WDE_2

10,000 تومان
ماهانه

250 مگابایت

WDE_3

15,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت

WDE_4

21,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت

WDE_5

29,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت

WDE_6

40,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت

WDE_7

54,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت