آی پی

/24 IPv4

لطفا قبل از سفارش از طریق تیکت پشتیبانی هماهنگ کنید.
در صورت لغو سرویس در بازه زمانی کمتر از 12 ماه، هزینه یک ماه به عنوان جریمه کسر خواهد شد.