سرور مجازی آلمان

DEVPS-02

* این سرویس امکان لغو و بازگشت وجه ندارد.

 • 2GB RAM
 • 1Core CPU
 • 20GB NVMe Hard
 • Yes IPv6
 • 2Gbps Uplink
DEVPS-01

* این سرویس امکان لغو و بازگشت وجه ندارد.

 • 1GB DDR4 RAM
 • 1Core CPU
 • 10GB SSD Disk
 • Yes IPv6
 • 2Gbps Uplink
DEVPS-03

* این سرویس امکان لغو و بازگشت وجه ندارد.

 • 4GB RAM
 • 2Core CPU
 • 25GB NVMe Hard
 • Yes IPv6
 • 2Gbps Uplink