سرور مجازی آلمان

GRVPS_01

99.9% Uptime Guarantee
+ تحویل پس از پرداخت، با راه اندازی رایگان
+ پشتیبانی 24 ساعته

 • Germany Server Location
 • Hetzner Data Center
 • 256 MB Ram
 • 1 Core/1GHz Cpu
 • 30 GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Mikrotik OS
GRVPS_02

99.9% Uptime Guarantee
+ تحویل پس از پرداخت، با راه اندازی رایگان
+ پشتیبانی 24 ساعته

 • Germany Server Location
 • Hetzner Data Center
 • 512 MB Ram
 • 1 Core/1.5GHz Cpu
 • 40 GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Windows/Linux/Mikrotik OS
GRVPS_03

99.9% Uptime Guarantee
+ تحویل پس از پرداخت، با راه اندازی رایگان
+ پشتیبانی 24 ساعته

 • Germany Server Location
 • Hetzner Data Center
 • 1024 MB Ram
 • 1 Core/2.4GHz Cpu
 • 65 GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Windows/Linux/Mikrotik OS
GRVPS_04

99.9% Uptime Guarantee
+ تحویل پس از پرداخت، با راه اندازی رایگان
+ پشتیبانی 24 ساعته

 • Germany Server Location
 • Hetzner Data Center
 • 2048 MB Ram
 • 2 Core/1.8GHz Cpu
 • 90 GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Windows/Linux/Mikrotik OS
GRVPS_05

99.9% Uptime Guarantee
+ تحویل پس از پرداخت، با راه اندازی رایگان
+ پشتیبانی 24 ساعته

 • Germany Server Location
 • Hetzner Data Center
 • 3072 MB RAM
 • 2 Core/2.4GHz CPU
 • 110 GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Windows/Linux/Mikrotik OS
GRVPS_06

99.9% Uptime Guarantee
+ تحویل پس از پرداخت، با راه اندازی رایگان
+ پشتیبانی 24 ساعته

 • Germany Server Location
 • Hetzner Data Center
 • 4096 MB Ram
 • 3 Core/2.2GHz Cpu
 • 140 GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Windows/Linux/Mikrotik OS
GRVPS_07

99.9% Uptime Guarantee
+ تحویل پس از پرداخت، با راه اندازی رایگان
+ پشتیبانی 24 ساعته

 • Germany Server Location
 • Hetzner Data Center
 • 6144 MB Ram
 • 3 Core/2.5GHz Cpu
 • 200 GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Windows/Linux/Mikrotik OS
GRVPS_08

99.9% Uptime Guarantee
+ تحویل پس از پرداخت، با راه اندازی رایگان
+ پشتیبانی 24 ساعته

 • Germany Server Location
 • Hetzner Data Center
 • 8192 MB Ram
 • 4 Core/2.5GHz Cpu
 • 250 GB Hard
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Windows/Linux/Mikrotik OS